Rådet for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede kan være et redskap for å få til denne dialogen og skaffe seg kunnskap om funksjonshemmedes levekår, hindringer og muligheter . Rådet for funksjonshemmede, Rådhuset, 00OSLO. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i .

Kommunalt råd for funksjonshemmede arbeider for å styrke funksjonshemmedes deltakelse og medvirkning på alle samfunnsområder. Kommunalt råd for funksjonshemmede i Trondheim ble opprettet av. Rådet er et samarbeids og rådgivende organ for kommunen i saker som . Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret, og medlemmer med .

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige . Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. Rådmannen samarbeider med rådet om saker . FRIST FOR Å NOMINER KANDIDAT TIL TILGJENGELIGHETSPRISEN VAR 1. Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har som formål å bidra til at alle Nesodden kommunes. Møteoversikt, møtepapirer og medlemmer i rådet. Ansvarlig redaktør: Ole-Kristian Severinsen.

Hjem Politikk og demokrati Styrer råd og utvalg.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Rådets medlemmer 2015-2019; Møtedokumenter; Andre dokumenter; Lenker; Rådets medlemmer 2011-2015 . Rådet for funksjonshemmede (RFF) er et kommunalt oppnevnt organ som arbeider for at funksjonshemmede skal ha full deltagelse og . Kommunestyret oppnevner fem medlemmer med varamedlemmer til råd for funksjonshemmede, hvorav minimum ett medlem skal være medlem av . Rådet skal behandle alle saker som gjelder levekår for funksjonshemmede, og kan selv ta opp saker som angår funksjonshemmede i kommunen. Rådet for funksjonshemmede i Forvaltningsdatabasen hos NSD.

Fra adminstrasjonen medlemmer med kun uttalerett. Rådet behandler og avgir uttalelse i saker som gjelder de funksjonshemmedes levekår i . Råd for funksjonshemmede skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som . Møteplan for rådet for funksjonshemmede finner du under møteplan til venstre på siden .