Husleieloven 93

Adgangen til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig. Det er ikke adgang til å inngå tidsbestemt . Departementet bes å vurdere om det er i overensstemmelse med husleieloven § 9-første ledd bokstav b å inngå en leieavtale av kortere .

Husleieloven – Kapittel – Leieforholdets varighet – opphør. Tidsbegrensningen er ulovlig, men det innebærer ikke at avtalen er ugyldig. Lovgiver har derfor ønsket å beskytte leiere av bolig, og husleieloven gir som . Regler om tidsbestemte og tidsubestemte avtaler finnes i husleieloven §§ – til 93.

Husleieloven gjelder for alle kontrakter som er inngått etter ikrafttredelsen. I husleieloven § 9-er det også viktige begrensninger i adgangen til å bruke . Hvis det er avtalt tidsavgrensning i strid med reglene i husleieloven § 9- vil følgen være at avtalen går over til å bli tidsubestemt. I husleieloven § 9-er det også viktige begrensninger i adgangen til å bruke tidsbestemte boligleiekontrakter.

En enkel oversikt over husleieloven og dens aller viktigste punkter for deg. På denne siden finner du en detaljert gjennomgang av de viktigste reglene i husleieloven og en forklaring på hvordan bestemmelsen skal forstås basert på . Adgangen til å inngå husleieavtaler som gjelder for en tidsbestemt periode følger av husleieloven § 9-Hovedregelen er at det er en minstetid . I husleieloven er det deklaratoriske regler om oppsigelsestiden. Se husleieloven § 9-siste ledd: Er tidsbestemt leieavtale for bolig inngått i strid med .

Kommunal- og regionaldepartet har fortolket Husleielovens § 9-første ledd bokstav b om saklig grunn for tidsavgresning av leietid. Wyllers lovkommentar til husleieloven § 9-note 573. Etter husleieloven § 9-første ledd annet punktum kan minstetiden settes til ett år hvis.

Forstår jeg det rett at kontrakten kan anses som tidsubestemt pågrunn av brudd på husleieloven § 9-3? Husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som tilh³rer husstanden. Det oppstår ofte uenigheter og krangler i husleieforhold.

I henhold til husleieloven § 9-skal kontrakten da være på minimum tre år. I henhold til husleielovens § 9-kan tidsbestemte leieavtaler som et utgangspunkt ikke avtales for en kortere tid enn tre år. Dersom en leieavtale er inngått i strid med bestemmelsene i Husleieloven § 9- skal avtalen anses som en tidsubestemt leieavtale.